• Hiểu ai mua sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Hiểu cách bạn sẽ thúc đẩy họ thực hiện hành động có lợi.
  • Hiểu đối thủ cạnh tranh của bạn, những người đang cố gắng làm điều tương tự.
  • Hiểu cách bạn sẽ đo lường các hoạt động marketing và tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn trong tương lai.

Đây là cách diễn đạt lại bốn chữ P cổ điển của tiếp thị: Product: Sản phẩm, Price: Giá cả, Place: Địa điểm và Promotion: Quảng bá. Từ đó bạn sẽ đề ra một chiến lược marketing hiệu quả.